Условия на афилиейтна програма

Общи условия на афилиейтна програма на „ВИП ОФЕРТА БГ” ООД

Версия: 09.01.2012


Настоящият договор за афилиейтна програма ("Оперативно споразумение за афилиейтна програма") съдържа условията, които уреждат участието ви в Афилиейтната програма на „ВИП ОФЕРТА БГ” ООД. При желание на една от двете страни Договорът за афилиейт партньорство с „Вип Оферта“ може да се сключи в писмен вид, като се състави и подпише в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.

КАТО СЛОЖИТЕ ОТМЕТКА В КВАДРАТЧЕТО ПОКАЗВАТЕ, ЧЕ СТЕ СЪГЛАСНИ И СТЕ ЗАКОНОВО ОБВЪРЗАНИ С УСЛОВИЯТА НА НАСТОЯЩЕТО АФИЛИЕЙТНО СПОРАЗУМЕНИЕ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ДОГОВОРИТЕ, КАКТО И АКО ПРОДЪЛЖИТЕ ДА СПАЗВАТЕ НАСТОЯЩЕТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЛЕД ПРОМЯНА НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ, ВИЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ, С РЕВИЗИРАНИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ. (А) НАСТОЯЩЕТО ОПЕРАТИВНО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА АФИЛИЕЙТНА ПРОГРАМА СЕ СКЛЮЧВА МЕЖДУ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА ОТ ЕДНА СТРАНА И „ВИП ОФЕРТА БГ” ООД ОТ ДРУГА СТРАНА;(Б) НАСТОЯЩЕТО ОПЕРАТИВНО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА АФИЛИЕЙТНА ПРОГРАМА РЕГУЛИРА ИЗЦЯЛО ОТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ ВАС И „ВИП ОФЕРТА БГ“ ООД ОТНОСНО АФИЛИЕЙТНАТА ПРОГРАМА, КОЕТО ИЗКЛЮЧВА ВСЯКАКВИ ДРУГИ УГОВОРКИ И УСТНИ СПОРАЗУМЕНИЯ; (В) ВИЕ ДЕКЛАРИРАТЕ ЧЕ ИМАТЕ ЗАКОНОВО ПРАВО И СТЕ НАДЛЕЖНО УПЪЛНОМОЩЕНИ ДА БЪДЕТЕ ОБВЪРЗАНИ ЧРЕЗ НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ.

Чл. 1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА ЗА АФИЛИЕЙТНА ПРОГРАМА:

1.1. Договорът за афилиейтна програма съдържа условията, които уреждат участието на АФИЛИЕЙТ ПАРТНЬОРА в Афилиейтната програма на „ВИП ОФЕРТА БГ” ООД, управляващ аинтернет базирана платформа с домейн http://www.vipoferta.bg. Целта на Афилиейтната програма е да позволи на АФИЛИЕЙТ ПАРТНЬОРА да рекламира продукти съгласно условията на настоящия Договор за афилиейтна програма на собствения си сайт и да печели от рекламни такси за покупки, направени от крайните потребители. ВИП ОФЕРТА осигурява на АФИЛИЕЙТ ПАРТНЬОРА подготвен рекламен материал, който ще бъде публикуван на интернет-страницата на АФИЛИЕЙТ ПАРТНЬОРА и ще служи като активна функционална връзка, която ще води директно към интернет-страницата на ВИП ОФЕРТА и/или към други (анг. Landing pages) страници на ВИП ОФЕРТА, които евентуално биха били изградени във връзка с маркетингова кампания в сътрудничество с АФИЛИЕЙТПАРТНЬОРА.

1.2. Договорът за афилиейтна програма регулира изцяло взаимоотношенията между

АФИЛИЕЙТ ПАРТНЬОРА и ВИП ОФЕРТА относно афилиейтната програма на „ВИП ОФЕРТА БГ”

ООД, което изключва всякакви други уговорки и устни споразумения.

Чл. 2. СРОК НА ДОГОВОРА ЗА АФИЛИЕЙТНА ПРОГРАМА

2.1 Договорът за афилиейтна програма с ВИП ОФЕРТА се сключва за срок от 3 (три) месеца.

2.2 Договорът за афилиейтна програма с ВИП ОФЕРТА може да бъде прекратен по всяковреме от двете страни едностранно с 5 (пет) дневно официално предизвестие.

2.3 Договорът за афилиейтна програма с ВИП ОФЕРТА ще бъде автоматично възобновен запериод от следващи три месеца, освен ако ВИП ОФЕРТА и АФИЛИЕЙТ ПАРТНЬОРА не договорят друго в писмена форма.

Чл. 3. РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ И/ ИЛИ РЕКЛАМНИ ОБЯВИ

3.1 След подписването на настоящия Договор АФИЛИЕЙТ ПАРТНЬОРЪТ излага рекламни материали и/или рекламни обяви на собствения си сайт. Рекламните материали и рекламни обяви са линкове към сайта на ВИП ОФЕРТА, които се поставят на сайта на АФИЛИЕЙТ ПАРТНЬОРА в съответствие с настоящия Договор.

3.2 Рекламните материали се предоставят от ВИП ОФЕРТА. Рекламните материали и рекламни обяви съдържат специални връзки и позволяват точно проследяване, отчитане и начисляване на такси за реклама.

3.3 АФИЛИЕЙТ ПАРТНЬОРЪТ може да спечели рекламни такси, настъпили директно чрезспециални връзки, само както е описано в чл. 7 от настоящия Договор и само по отношение на дейността на сайта на ВИП ОФЕРТА.

3.4. ВИП ОФЕРТА няма задължението да изплати такси за реклама, ако АФИЛИЕЙТ ПАРТНЬОРЪТ не успее правилно да форматира връзките на собствения си сайт към сайта на ВИП ОФЕРТА. Това е валидно, включително до степен, че този пропуск може да доведе до намаление на сумата за реклама, която иначе би била платена такса съгласно настоящия договор.

3.5 ВИП ОФЕРТА се задължава да позволи достъп на АФИЛИЕЙТ ПАРТНЬОРА до мониторинг системата за следене (част от афилиейт-платформата), посредством която АФИЛИЕЙТ ПАРТНЬОРЪТ ще бъде в състояние да проследява броя на регистриранитепотребители, генерирани като негови афилиейт-потребители, както и друга наличнаинформация.

Чл.4. ИЗИСКВАНИЯ НА АФИЛИЕЙТНАТА ПРОГРАМА НА ВИП ОФЕРТА

4.1 С участието си в афилиейтната програмата, АФИЛИЕЙТ ПАРТНЬОРЪТ се съгласява, че ще спазва изискванията на настоящия договор в неговата цялост.

4.2. АФИЛИЕЙТ ПАРТНЬОРЪТ предоставя всякаква информация, която може да бъде изисквана от ВИП ОФЕРТА, за да се провери съответствието дейността на АФИЛИЕЙТПАРТНЬОРА с настоящия договор. Ако се установи от страна на ВИП ОФЕРТА, че АФИЛИЕЙТ ПАРТНЬОРЪТ не се е съобразил с всяко изискване или ограничение, описанив настоящия договор или че по друг начин са нарушили този договор, ВИП ОФЕРТА може (в допълнение към всички други права или средства за правна защита, които са на разположение ) да прекрати настоящия договор.

4. 3. АФИЛИЕЙТ ПАРТНЬОРЪТ дава следните права на ВИП ОФЕРТА:

4. 4. Да изпраща имейли, свързани с договора;

4.5. Да наблюдава, записва, използва и разкрива информация за сайта на АФИЛИЕЙТ ПАРТНЬОРА и посетителите на този сайт, която е получена във връзка с изложените Рекламни материали и рекламни обяви в сайта на АФИЛИЕЙТ ПАРТНЬОРА (например, че дадени клиенти на ВИП ОФЕРТА са кликнали чрез специална връзка от сайта на АФИЛИЕЙТ ПАРТНЬОРА, преди да закупятдаден продукт на сайта на ВИП ОФЕРТА), в съответствие със Закона за защита на личните данни.

Чл. 5. ОТГОВОРНОСТИ НА АФИЛИЕЙТ ПАРТНЬОРА ОТНОСНО СОБСТВЕНИТЕ СИ САЙТОВЕ

5.1. АФИЛИЕЙТ ПАРТНЬОРЪТ е единствено отговорен за сайта участващ в афилиейтната програма на ВИП ОФЕРТА, включително за неговото развитие, експлоатация и поддръжка, както и за всички материали, които се появяват в него.

5.2. АФИЛИЕЙТ ПАРТНЬОРЪТ е отговорен за техническата експлоатация на сайта участващ в афилиейтната програма и всяка свързана с него техническа подръжка:

5.3. АФИЛИЕЙТ ПАРТНЬОРЪТ е отговорен за създаването и публикуването на материали в сайта на афилиейт партньора, както и осигуряване на точността, пълнотата и уместността на материалите, публикувани на сайта на афилиейт партньора (включително всички описания и други материали, свързани с продукта, както и всяка информация, която се включи в или асоциирано със специални връзки);

5.4 АФИЛИЕЙТ ПАРТНЬОРЪТ е отговорен за използване на съдържанието в сайта или сайтовете участващи в афилиейтната програма с ВИП ОФЕРТА по начин, който не нарушава правата на ВИП ОФЕРТА, както и тези на всяко друго физическо или юридическо лице (включително авторски права, търговски марки, неприкосновеността на личния живот, публичност или други права за интелектуална собственост или права на собственост);

5.5. АФИЛИЕЙТ ПАРТНЬОРЪТ е отговорен за спазването на Закона за защита на личните данни.

5.6. АФИЛИЕЙТ ПАРТНЬОРЪТ е отговорен за всяко неправомерно използване на рекламнитесъобщения , които се излагат на сайта участващ в афилиейтната програма, дори ако не е изрично предвидено в настоящя договор

Чл. 6. ОБРАБОТКА НА ИНФОРМАЦИЯ И ПОРЪЧКИ

6.1. ВИП ОФЕРТА обработва информацията относно поръчките, подадени от клиентите, които следват специалните връзки от сайта на АФИЛИЕЙТ ПАРТНЬОРА към сайта на ВИП ОФЕРТА. ВИП ОФЕРТА си запазва правото да отхвърлят поръчки, които не са в съответствие с всички изисквания на сайта на ВИП ОФЕРТА, тъй като те могат да бъдат актуализирани от време на време. ВИП ОФЕРТА следи квалифицираните покупки (дефинирани в чл. 7) за целите на отчитане и реклама и за начисляване на дължими такси. Наличната и обобщена информация относно квалифицираните покупки ще бъде достъпна на сайта на ВИП ОФЕРТА.

6.2. Всеки индивидуален достъп до страниците на ВИП ОФЕРТА посредством рекламна обява

(Link) на страниците на АФИЛИЕЙТ ПАРТНЬОРА, активира „бисквитка” на компютъра на

афилиейт – потребителя.

6.3. Правото на комисионна за АФИЛИЕЙТ ПАРТНЬОРА е в съответствие с установеното, „време на живот на бисквитката” (Анг.Cookie life time) и валидността на договора заафилиейт партньорство. Времето на живот на бисквитката е 7 дни, като тази валидност автоматично се подновява за период от други седем дни, всеки път, когато афилиейт-потребителя попадне на интернет страницата на ВИП ОФЕРТА отново през интернет страницата(те) на АФИЛИЕЙТ ПАРТНЬОРА.

6.4 През периода на действие (живот) на функцията „бисквитка” (cookie life time), АФИЛИЕЙТ ПАРТНЬОРЪТ реализира комисионна от всички покупки* на неговите афилиейт-потребители, независимо дали те влизат на страницата на ВИП ОФЕРТА директно или чрез интернет-страницата(ите) на АФИЛИЕЙТ ПАРТНЬОРА. Това продължава до момента, в който настоящият договор е в сила.

6.5. Афилиейт-системата функционира по настоящем на принципа на „Last cookie wins”, което означава, че правото на комисионна за реализираните покупки от един афилиейт-потребител ще се пренасочва към последния афилиейт-партньор във веригата, чрез интернет–страницата, на когото същият афилиейт-потребител последно е попаднал на страницата на ВИП ОФЕРТА, от момента, в който това е станало.

6.6 В случай, че даден потребител е дошъл на сайта на ВИП ОФЕРТА, посредством АФИЛИЕЙТ ПАРТНЬОРА, той бива отчетен чрез „бисквитка”, която го регистрира и идентифицира като афилиейт-потребител на Афилиейт-партньор „А”.

6.7 В случай, че същият афилиейт-потребител междувременно посети сайта на ВИП ОФЕРТА чрез интернет страницата на афилиейт-партньор „Б” – всички последващи (от този момент нататък) покупки на този афилиейт-потребител ще бъдат регистрирани за афилиейт-партньор „Б” и т.н. (принцип на презаписване на бисквитките – анг. Overwriting).

6.8 Доходи за АФИЛИЕЙТ ПАРТНЬОРА се реализират, при покупка на потребител, който потребител е придобит като пряк резултат от афилиейт партньорството с ВИП ОФЕРТА.

Чл. 7. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ

7.1. Системата за определяне на възнагражденията (комисионната) за услугите на АФИЛИЕЙТ ПАРТНЬОРА е структурирана по следния начин:

7.2. За всяка покупка на продукт или услуга (при условията на чл.7.2 ),която се осъществи от страна на Афилиейт-потребителя, ВИП ОФЕРТА се задължава да плати на АФИЛИЕЙТ ПАРТНЬОРА определен процент - 5% от нетните приходи(по настоящем), равностойни на 4 % от брутните приходи(цената на закупената оферта),генерирани в следствие на афилиейт сътрудничеството.

7.3. ВИП ОФЕРТА си запазва правото на едностранно преразглеждане и промяна на посочения в точка 7.1.1 процент на афилиейт комисионна, като възнаграждение за АФИЛИЕЙТ ПАРТНЬОРА, за оферти - продукти/услуги със специфична цел и такива, свързани с конкретна маркетингова активност.

7.4. На всяко 15-то число от месеца, през времетраенето на споразумението, АФИЛИЕЙТ ПАРТНЬОРА се задължава да извършва анализ на приходите, генерирани в резултат на сътрудничеството през предходния месец. След одобряване на анализа на приходите от ВИП ОФЕРТА, плащането се извършва най-късно десет дни след издаване на фактура от АФИЛИЕЙТ ПАРТНЬОРА, с одобрените от ВИП ОФЕРТА приходи.

7.5. Плащанията се извършват по банков път на кореспондираните от АФИЛИЕЙТ

7.6. ПАРТНЬОРА сметки, с изключение на случаите, когато изрично и официално не бъде договорено друго:

Банка: …, клон: …, IBAN (BGN): …, BIC: … титуляр: …

7.7. За дата на плащане се счита датата, на която задължената страна е наредила неотменимо плащането на дължимата към момента сума по сметката.

7.8. ВИП ОФЕРТА си запазва правото да откаже плащане на АФИЛИЕЙТ ПАРТНЬОРА, в случай че генерираните от него приходи в афилиейт платформата не отговарят на свързаните с него реални продажби, отчетение в Google Analytics или в случай на съмнение, че АФИЛИЕЙТ ПАРТНЬОРА не използва собствения си сайт за публикуване на реклами.

7.9. ВИП ОФЕРТА има правото да задържи натрупаните средства в афилиейт платформата на АФИЛИЕЙТ ПАРТНЬОРА, за неограничен период, до момента в който получи убедителни доказателства за методиката и начина на генериране на натрупаните средства и доказателство, че те са генерирани само и единствено през регистрирния сайт в платформата, а не чрез външен рекламен източник като Facebook или Google Adwords.

Чл. 8. Отношения между АФИЛИЕЙТ ПАРТНЬОРА и „ВИП ОФЕРТА“

8.1 АФИЛИЕЙТ ПАРТНЬОРЪТ няма право да организира обяви в общественото пространство, свързани със сътрудничеството, установено чрез настоящия договор, без да има изричното и писмено съгласие на ВИП ОФЕРТА. АФИЛИЕЙТ ПАРТНЬОРЪТ не можете да направи обява, съобщение в пресата или всяка друга обществена комуникация имаща отношение към това операционно споразумение или да изразява изрично или имплицитно каквато и да е връзка или отношение с ВИП ОФЕРТА или някое друго лице или юридическо лице във връзка с настоящия договор, освен когато има изрично писменоразрешение по това операционна споразумение.

8.2 .Формираните при реализация предмета на Договора за афилиейтна програма отношения между отделните страни по същество са бизнес отношения, които не се смятат нито за дружество (нар. гражданско дружество) по смисъла на разпоредби на ЗЗД, нито за обединение на търговци (напр.консорциум) по смисъла на разпоредби на ТЗ.

8.3 АФИЛИЕЙТ ПАРТНЬОРЪТ няма право да рекламира със сходни на домейните vipoferta.bg и vipoferta.com ключови думи в платформи за платена реклама и Google AdWords

8.4 АФИЛИЕЙТ ПАРТНЬОРЪТ се задължава да изпраща клиентите само и единствено през собствения си сайт, регистриран в платформата и се съгласява, че всички други продажби, генерирани през външни платформи няма да бъдат зачетени и изплатени.

Чл. 9 ПРЕКРАРЯВАНЕ НА ДОГОВОРА ЗА АФИЛИЕЙТНА ПРОГРАМА

9.1. Договорът за афилиейтна програма може да бъде прекратен в следните случаи:

9.2. По желание на АФИЛИЕЙТ ПАРТНЬОРА, в случаите, когата не се съгласява с променени общи условия;

9.3. При изтичане на срока уговорен в раздел 10 и изявление на страните, изразено чрезпредвидените начини за официална кореспонденция - 5 (пет) дни преди изтичане срока на настоящия договор;

9.4. При желание на една от страните преди изтичане на срока, уговорен в раздел 10, с 5 (пет) дневно предизвестие, изразено чрез един от долуописаните начини за официална кореспонденция;

9.5. В случай на неизпълнение на една от страните по договора на основно задължение, изправната страна може едностранно, без предизвестие да прекрати договора;

9.6. При прекратяване дейността на всяко едно от дружествата;

9.7. При обективна невъзможност за изпълнение, договорът се разваля по право.

9.8. В случаите когато е установено нарушение на някоя от точките 7 или 8.

Чл.10. ОГРАНИЧЕНИЯ НА ОТГОВОРНОСТТА

10.1. ВИП ОФЕРТА не носи отговорност за щети (включително загуба на приходи, печалби,реноме, данни и др./възникнали във връзка с този договор, дори ако ВИП ОФЕРТА е информирана за възможността за такива щети.

10.2. Оперативната програма на ВИП ОФЕРТА, всички услуги свързани с настоящия договор, всички технологии, софтуер, функциите, материали, данни, изображения, текст и друга информация и съдържание, предоставени или използвани от ВИП ОФЕРТА или негови партньори се предоставят „както са“.

10.3. ВИП ОФЕРТА не дават гаранции, независимо дали са изрични или подразбиращи се или подруг начин по отношение на предлаганите услуги. Също така не гарантира, че предлаганитеуслуги ще бъдат непрекъснати, точни, без грешки и без вредни компоненти.

10.4. ВИП ОФЕРТА не носи отговорност за грешки, прекъсвания на услугата, включителнопрекъсване на ел захранването, сривове в системата, неоторизиран достъп, загуба на съдържание, щети или загуби от всякакъв вид.

Чл.11 . ОБЩИ УСЛОВИЯ

11.1. АФИЛИЕЙТ ПАРТНЬОРЪТ декларира, че има законово право и е надлежно упълномощенда бъде обвързан с настоящия договор.

11.2. АФИЛИЕЙТ ПАРТНЬОРЪТ се задължава да върне на изпълнителя надлежно оформеннастоящия договор в тридневен срок от представянето му.

11.3.Срокът за изпълнение на договора се счита и започва да тече от датата на следващия ден от подписването му.

11.4.При възникване на спорове двете страни се задължават първоначално да ги решават на добра воля по пътя на преговорите и взаимно разбирателство и при непостигане на съгласие, спорът да се отнася за решаване в съда.

11.5. За неуредени в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за задълженията и договорите и действащото законодателство.

11.6. Всяко съобщение отправено от другата страна , се счита за валидно, ако е изпратено на актуален адрес в писмен вид/с входящ номер/, с препоръчана поща с обратна разписка, с куриер, по факс или електронна поща.

11.6.1. За нуждите на своевременна комуникация между страните по договора за афилиейтна програма, адресите за кореспонденция се уточняват както следва:

- Адрес за кореспонденция на АФИЛИЕЙТ ПАРТНЬОРА:

Република България, гр. София, п.к. …, община „…”, р-н: „…” ул. „…” № …, факс: …; електронна поща:

…@...;

- Адрес за кореспонденция на ВИП ОФЕРТА:

Република България, гр. Бургас, п.к.8000, ул. Булаир № 33, факс: 056/ 840399; електронна поща:

vipofertabg@gmail.com

11.6.2. Всяка една от страните по договора е задължена да информира незабавно другата страна за промени в адресите за кореспонденция, съгласно т.11.6.2.

11.7. Дефиниции на технически термини по смисъла на този договор:

1. „Страници, Сайт, Интернет сайт,” – (sites) интернет страници – уебсайт, фейсбук страница, фейсбук апликация, форум, блог и др.

2. „Бисквитки” – (cookies) пакет информация, изпратен от конкретен уеб-сървър към интернет браузър насъответния потребител. Същият пакет информация се връща от браузъра към съответния уеб-сървър,

всеки път, когато той получи достъп до този сървър.

3. „Домейн” – (domain) част от йерархическото пространство на глобалната Интернет мрежа, която частима собствено уникално име (domain name), което трябва да отговаря на съответните изисквания

4. „Рекламни материали/рекламни обява” – различни форми на интернет реклама под формата на

„widget”, банер, рекламен линк, пост, текстов линк, статия и др.

„Афилиейт-партньор” – управлява (притежава) интернет страница(и), на които рекламира ВИП ОФЕРТА, в замяна на което получава комисионна, под формата на процент от нетните (брутните) приходи,възникнали след сключване на споразумението за афилиейт партньорство.

5. „Афилиейт – потребител“ - Потребителите на интернет-страниците на афилиейт-партньора, които са пренасочени към страницата(те) на „ВИП ОФЕРТА”, посредством активна рекламна връзка (Анг. Link) и извършат покупка на страницата на „ВИП ОФЕРТА”;

Потребителите на интернет-страниците на афилиейт-партньора, които попадат на страницата на ВИП ОФЕРТА, по описания в предходната точка начин, които не извършват покупка незабавно, а в друг бъдещ момент (дефиниран с живота на „бисквитката”), независимо дали от този момент нататък, ще попадат на сайта на ВИП ОФЕРТА директно или посредством страниците на партньора в случай, че към този момент договорът за афилиейт партньорство е в сила.

Данните за тези потребители се записват и съхраняват като данни на афилиейт-потребители на афилиейт партньора, с помощта на „cookie” функция, която се активира при първото посещение на потребителя наинтернет страницата на ВИП ОФЕРТА, през интернет страницата на афилиейт-партньора (независимо дали потребителят е извършил или не покупка)