Условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ САЙТА НА "ВИП ОФЕРТА БГ" ООД

 

"ВИП ОФЕРТА БГ" ООД е дружество, регистрирано в Агенция по вписванията, Търговски Регистър, със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, ул."Булаир"№ 33 с ЕИК: 201585103

Дружеството се управлява и представлява от Симеон Кънев.

Контактите на дружеството са: тел: 0889/ 22 00 49, имейл: office@vipoferta.bg, vipofertabg@gmail.com

В следващите точки от настоящия договор са описани Общите условия за ползване на предоставяните от нас услуги посредством нашия интернет сайт.

Потребителят заявява, че е запознат и съгласен с общите условия за ползване на сайта и декларира това с активно поведение (кликване на съответния бутон –Съгласен съм и приемам общите условия”, което означава, че приема настоящите Общи условия) или запазване на пасивно поведение (ненапускане на сайта).

 

Страните по настоящия договор са "ВИП ОФЕРТА БГ" ООД от една страна и всеки един клиент, заредил и ползващ интернет платформата с «ВИП ОФЕРТА».

 

I.Пояснение на използваните в сайта термини :

В настоящите общи условия и навсякъде в сайта посочените по-долу термини са употребени в следния смисъл:

а) „Сайтът/сайта” – интернет платформата «ВИП ОФЕРТА»;
б) „Клиент” – това е потребител на сайта, който ще извърши покупка на ваучер, даващ правото да се използва и/или да се придобие посочената в него услуга и/или стока при предварително известни и обявени в сайта условия;

в) „Търговец” – физическо или юридическо лице, което по занятие предоставя стоката и/или услугата, описана в сайта и посочена във ваучера;

г) „Ваучер” – вид електронен документ, удостоверяващ закупуването на правото да използва и/или да придобие посочената в него услуга и/или стока при предварително обявени на сайта условия;

д) „Приносител на ваучер” – физическо лице, което държи ваучер, независимо от основанието и начина, по който е установило държането си, и което се явява пред посочения във ваучера търговец, за да получи стоката или услугата, посочена във ваучера. Приносителят на ваучера може да е различен от лицето, посочено във ваучера;

е) „Сделка” – публикувано в сайта предложение за закупуване на ваучер за определена стока или услуга;

ж) „Активиране на сделка” – моментът, след който всички закупени ваучери дават право на техните приносители да получат стоката или услугата, посочена в тях. Активирането на сделка настъпва след настъпването на предварително посочено в сайта условие, което най-често е закупуването на предварително обявен минимален брой ваучери (1), за определената стока/услуга;

з) „Край на сделката” – моментът, след който се преустановява продажбата на ваучери за определена стока или услуга. Този момент е предварително обявен на сайта, но "ВИП ОФЕРТА БГ" ООД има право по своя преценка да обяви край на сделката и преди изтичане на обявеното на сайта време;

и) „Срок на валидност на ваучер” – срокът, след изтичането на който търговецът има право да откаже да извърши доставката на стока или услуга, посочена във ваучера. Срокът на валидност на ваучера се обявява на сайта за всяка отделна сделка.

й) „Виртуален ПОС терминал” – платежна страница на обслужващата сайта банка, към която клиента се пренасочва за въвеждане на картовите данни при извършване на плащане.

к) "Микросметка" - сметка на потребител, създадена в платежната система ePay.bg
 

II. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1. С ползването на сайта Потребителят заявява, че има правото, пълномощията и дееспособността да сключи и да бъде обвързан с тези условия.

2. "ВИП ОФЕРТА БГ" ООД  предоставя възможност, начин за интернет пазаруване посредством използването на своята интернет платформа ”ВИП ОФЕРТА”/VIP OFERTA/

3.С предоставянето на информация (контактна и информация, свързана с Вашата поръчка) на сайта, Вие се съгласявате, че ние можем да влезем в контакт с Вас във връзка с информацията, която сте изпратили, но не носим отговорност за предоставянето на всяка отделна стока или услуга. 

3.1. "ВИП ОФЕРТА БГ" ООД  гарантира за верността, точността и надеждността на всички материали за предлаганите стоки и /или услуги, съдържащи се в сайта, с изключение на случаите, когато сме въведени в заблуждение относно предоставената информация за дадена стока и/или услуга от самия предоставящ я търговец. В такива случаи "ВИП ОФЕРТА БГ" ООД ще Ви съдейства за предявяване на възникнали претенции пред конкретния търговец. Всички материали са предназначени само за информация и не представляват съвет за покупка на съответната стока или услуга. Вие приемате и се съгласявате, че използването на материалите, съдържащи се в сайта е на Ваша отговорност. 

3.2. В случай на отправяне на рекламация отстрана на потребител на стоки и/или услуги, вследствие на която рекламация се налага връщане/замяна на стоки и/или услуги или възстановяване на цената, то тогава "ВИП ОФЕРТА БГ" ООД ще съдейства за предявяване на възникнали претенции пред конкретния търговец, като участва наравно с потребителя до разрешаване на спора и евентуалното удовлетворяване на претенцията, като способите са : а) чрез преговори и доброволно уреждане на претенцията, б) чрез медиация; в) при непостигане на съгласие - по съдебен ред. В случаите, в които рекламацията на потребителя се окаже основателна,  "ВИП ОФЕРТА БГ" ООД му възстановява направените разходи за доставка на върнатата и/или заменена стока и/или услуга.

3.3. Предлаганите от   "ВИП ОФЕРТА БГ" ООД  стоки и /или услуги са с цени, които са окончателни, като в тях са включени всички данъци и такси. В случаите, когато в цената не са включени разходите по доставка, опаковка и др., до цената на конкретно прадлаганата стока и/или услуга се посочва допълнителната сума, която потребителят следва да заплати.

4. "ВИП ОФЕРТА БГ" ООД  се явява посредник чрез своята интернет платформа като средство за комуникация от разстояние между търговците, предлагащи конкретната стока и/или услуга чрез договор от разстояние, който се сключва по електронен път чрез интернет сайт, като потребителят има всички права по смисъла на чл. 49 и следващите от Закона за защита на потребителите (ЗЗП), отнасящи се до този вид договори. Всички искове и претенции, произтичащи от Закона за защита на потребителите и останалото законодателство на Република България, следва да бъдат разрешавани по смисъла на ЗЗП и действащото гражданско и търговско законодателство.

5.   За да няма недоразумения при използването на сайта и потреблението на предоставяната от нас услуга, Вие декларирате, че сте съгласни, че доколкото закупените от Вас услуги чрез нашата интернет платформа попадат в кръга на описаните в ЗЗП и в ЗЕТ, правата по чл. 50 и следващите от ЗЗП са Ви гарантирани, освен ако търговец изрично не е посочил, че за конкретна сделка не можете да се ползвате от тези права, но при съблюдаване на условията на ЗЗП. Това Ваше съгласие давате чрез кликване на съответния бутон –“Съгласен съм и приемам общите условия”, така както е посочено и в началото на настоящите Общи условия, което кликване означава, че приемате същите.

6. Давате изричното си и безусловно съгласие при изпълнение от страна на търговеца на условията по чл.49, ал.2 във връзка с чл.47 от ЗЗП, че ще заплатите услугата, която закупувате. Поръчката Ви се счита за завършена и поражда задължение за плащане от Ваша страна (като потребител) чрез активиране на бутона „купи сега”. 

7. Въпреки, че сме положили всички необходими грижи при изготвянето на съдържанието на сайта, ние не можем да гарантираме непрекъснат и напълно надежден достъп до сайта, и следователно не можем да гарантираме, че информацията винаги ще бъде напълно актуална и без грешки. Доколкото е позволено от закона, ние не поемаме никакви гаранции, преки или косвени, по отношение на точността на информацията, съдържаща се в някои от материалите на сайта и не поемаме никаква отговорност за загуби или щети, възникнали в резултат на проблеми с достъпа до сайта. 
8.
"ВИП ОФЕРТА БГ" ООД  не отговаря за загуби или вреди, които могат да възникнат от използването на информация и материали, съдържащи се в сайта. 
9. Вашата кореспонденция или участие в промоции, сделки или други търговски взаимоотношения с търговци, намерени на или чрез сайта, включително доставка на съответните стоки или услуги, както и всички други срокове, условия, гаранции или отговорности, свързани с подобни взаимоотношения са единствено между Вас и тези търговци. Вие се съгласявате, че
"ВИП ОФЕРТА БГ" ООД  не носи отговорност за загуби или щети от всякакъв вид, възникнали в резултат от подобни сделки, или като резултат от наличието на такива търговци на сайта. 

10. "ВИП ОФЕРТА БГ" ООД  си запазва правото да спира сайта по всяко време, без да обосновава причини за това, включително, но не само поради актуализации или подобрения, като не носи отговорност за такова спиране.

11. "ВИП ОФЕРТА БГ" ООД  си запазва правото да променя тези условия по всяко време чрез публикуване на нови условия на сайта.

12. С приемането на тези условия вие се съгласявате с получаването на бюлетини за наши активни оферти.

III. Условия за продажба на ваучери чрез сайта ”ВИП ОФЕРТА”
12. Чрез сайта всеки клиент може да закупиваучер при спазването на следните условия и ограничения:

• клиентът е декларирал, че отговаря на условията за ползване на сайта;

• клиентът е декларирал, че приема настоящите общи условия;

•   изпълнил е техническите стъпки за сключване на договор за покупка на ваучер, описани в т.13 по-долу;

•   извършил е плащане по описания в т.13 по-долу начин.

13. Техническите стъпки за сключване на договор за покупка на ваучер, както и условията и начина на плащане са както следва:

А) За да закупи ваучер от сайта, Клиентът трябва да има регистрация. Процедурата по регистрация на сайта е абсолютно доброволна и безплатна. Тя е задължителна само за покупка на ваучери. Сайтът може да бъде разглеждан от ползвателите свободно, без да е необходима регистрация. 

Регистрацията се извършва, по следния удобен за клиента начин: Клиентът предоставя на "ВИП ОФЕРТА БГ" ООД следната информация: име, фамилия, телефон, дата на раждане, адрес, град и актуален имейл. Полетата, които задължително следва да бъдат попълнени, са отбелязани със звездичка. Клиентът гарантира, че данните, които предоставя при попълване на регистрационния формуляр са истински, пълни и точни и при промяна на последните ще уведоми "ВИП ОФЕРТА БГ" ООД  своевременно. В случай, че Клиентът предостави неверни и/или неактуални данни, "ВИП ОФЕРТА БГ" ООД има право да спре незабавно и без предизвестие поддържането на регистрацията на Клиента и достъпа до клиентския му профил. Клиентът носи пълна отговорност за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването й.

Б) За да бъде извършена покупка на ваучери от сайта, Kлиентът задължително трябва да е  влязъл в профила си. Покупката се извършва чрез натискане на бутона „купи сега” или „купи като подарък”. (Клиентът може да купи както за себе си, така и за приятел,  но не и едновременно).
В) При натискане на Бутоните „купи
 сега”, съответно „купи като подарък”, се  зарежда следваща стъпка от процеса на електронното пазаруване : екран „купуване”, на който Клиентът трябва да избере количеството ваучери, които желае да закупи (част от сделките имат ограничение за един ваучер на човек, което е указано в условията на сделката. При покупка на ваучери като подарък клиентът може да закупи неограничен брой ваучери, но последователно).

Г) За да продължи с покупката, Клиентът задължително трябва да заяви съгласие с общите условия, като  направи това с отбелязване на съответното за това място, след което да избере типа платежна система (виртуален POS терминал на банка или системата на ePay.bg, PayPal, eBG.bg), като се има предвид следното:

• Съгласие с Общите условия се декларира чрез отбелязване в полето "Съгласен съм с Общите условия" и натискане на виртуалния бутон "купи". По този начин Клиентът извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат и съгласен с настоящите Общи условия, и се задължава да ги спазва.

При спор чия е волята за обвързване с текста на настоящите Общи условия, за страна по договора се счита Клиентът, чрез чийто профил е извършена поръчката.

• За да стане  активна сделката, клиентът трябва да отбележи, че е съгласен сумата да бъде изтеглена под форма на депозит от разплащателната му карта. 

• При евентуално възникнал проблем с активирането на сделката до изтичане на отбелязаното време,  клиентът ще получи цялата депозирана от него сума обратно.

Д) След като избере платежна система клиентът ще бъде прехвърлен на:

а) платежната страница, на нея клиентът трябва да въведе данните на кредитната/дебитната си карта. Приемат се плащания чрез банкови карти MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro, Visa, Visa Electron, V PAY. Плащания с карти V PAY или MasterCard Electronic се приемат само, ако клиентите са регистрирани за участие в схемите Verified by Visa или MasterCard SecureCode. Aко картата е регистрирана от банката-издател за участие в схемите за автентикация на международните картови организации - Veryfied by VISA и MasterCard SecureCode, на екрана на клента ще се появи и допълнителна страница където трябва да въведе своята автентикационна парола.

Клиентът също така трябва да въведе валиден адрес и пощенски код, кода за сигурност CVV и имената си – така както са написани на картата (адресът и пощенският код са необходими, за да се провери IMRG сигнал или предупреждение за сигурност или друга схема за борба с измамите. По всяко време, когато сайтът разкрива тази информация, тя ще остане защитена. Ако клиентът смята, че неговите данни не са верни, може да ги коригира и да провери нашата политика за поверителност на данните).

След като клиентът е въвел данните си, трябва да натисне бутон „купи”. След което се показва екран за проверка на данните (на този екран номерът на картата вече е криптиран – показва се със звездички). След като клиентът се е проверил точността на предоставените данни, той трябва отново да натисне бутон „купи сега”. Ако клиентът е регистриран в схемите Verified by Visa или MasterCard SecureCode (които са задължителни за притежателите на V Pay и MasterCard Electronic), тогава излиза екран на автентикационна страница на банката издател, където клиентът въвежда паролата си за автентикация. След като я въведе, излиза екран за успешна автентикация и успешна авторизация на транзакцията. Ако клиентът не е регистриран в схемите Verified by Visa или MasterCard SecureCode, след като натисне бутон „купи сега”, излиза директно екран успешна авторизация на транзакцията.

б) платежната система на ePay, където се приемат плащания през микросметки на ePay (важи и за карти Maestro Borika). За да извърши плащането чрез системата на ePay.bg, клиентът трябва да има създадена микросметка или да създаде такава. Плащането се извършва по стандартна процедура на ePay.bg.

И двата случая, след като покупката се осъществи, излиза екран „транзакционна бележка”, която удостоверява транзакцията. Желателно е клиентът да разпечата и/или запази транзакционната бележка. Ако по време на покупката сделката все още не е активна, сумата ще бъде изтеглена под форма на депозит от разплащателната карта на клиента. Ако сделката не стане активна до изтичане на отбелязаното време,  клиентът ще получи цялата депозирана от него сума обратно в електронната карта, с която е извършена покупката. Ако сделката е активна или стане активна впоследствие, клиентът ще получи електронен ваучер, наличен в секцията „Моите ваучери”. Ваучерът може да бъде използван от следващия ден след края на сделката и клиентът трябва да спази посочените в него условия за ползване. Ваучерът има срок на валидност, изрично посочен в него. Ваучерът има уникален код, чрез който може да бъде проверена неговата валидност.

 Е) Ако сделката е активна или стане активна впоследствие, след като покупката е завършена, бенефициентът на ваучера (Клиентът или приносителят на ваучера) ще получи  по имейл „потвърждение” (електронен ваучер с уникален код). Тя ще бъде налична и в  Моите ваучери”

Ж) Клиентът или приносителят на ваучера може да ползва закупената стока/услуга като представи на търговеца разпечатан ваучер или като представи уникален код.

З) Всички цени на сайта на "ВИП ОФЕРТА БГ" ООД са в български левове, с включен ДДС.

Цените са за единично количество. Ако валутата на картодържателя се различава от валутата на плащането, сумата на плащането ще бъде изчислена по съответния за деня валутен курс на организацията издала картата.

И) Покупката от сайта на ”ВИП ОФЕРТА” се осъществява с кредитна или дебитна карта издадена в България или чужбина. Приемат се плащания чрез банкови карти MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro, Visa, Visa Electron, V PAY. Плащания с карти V PAY или MasterCard Electronic се приемат само, ако са регистрирани от банката издател за участие в схемите Verified by Visa или MasterCard SecureCode. Приемат се плащания и през системата на ePay.bg.
14. Договорът за закупуване на ваучер се счита сключен след изпълнение на описаните в т. 13 технически стъпки и извършване на плащане на обявената цена за закупуване на ваучера.

15.  Клиент, закупил ваучер чрез сайта, се счита обвързан от условията на сделката, обявени на сайта, като по-конкретно, но не само, е длъжен да се съобрази със следните условия:
• упражняването на правата по ваучера може да бъде обвързано от определени ограничения, описани на сайта за всяка отделна сделка;

• упражняването на правата по ваучера е обвързано от активиране на сделката. В случай, че сделката не стане активна, "ВИП ОФЕРТА БГ" ООД се задължава да възстанови платената от клиента сума в срок до три дни считано от датата, на която е обявен краят на сделката;

"ВИП ОФЕРТА БГ" ООД не носи отговорност, ако трето лице – приносител на ваучера е упражнило правата по него без знанието или въпреки волята на потребителя;

"ВИП ОФЕРТА БГ" ООД  се задължава да Ви възстанови платената сума за придобиване на обявена на сайта стока или услуга единствено в някой от следните случаи:

а) Вие или приносителят на ваучера не сте получили платената стока/услуга,тъй като търговският обект не съществува повече на обявеното място, стоката или услугата не е в наличност временно или постоянно;

б) търговецът откаже да предаде заплатената стока или да извърши услугата, въпреки че всички обявени условия на сделката са точно изпълнени от клиента или приносителя на ваучера;

в) търговецът приеме за основателна Ваша рекламация по представляваната от ваучера стока или услуга, нейното предоставяне, или каквато и да е друга причина;
г) достоверността на вашата картова транзакция бъде основателно оспорена пред международните картови организации;

• правата по ваучера се погасяват с изтичане на срока на валидност на ваучера, посочен в него.

• Ако по време на покупката или след нея възникнат каквито и да било въпроси, екипът на "ВИП ОФЕРТА БГ" ООД се задължава да отговори в рамките на три работни дни на следния телефон: 0889/ 22 00 49 и на e-mail: vipofertabg@gmail.com.

IV. Права на интелектуалната собственост 

16. Авторските права и всички други права на интелектуална собственост в материали, съдържащи се на Сайта, заедно с дизайна на Интернет страницата, изображенията (с изключение на авторските и всички други права върху изображенията и марките на MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro, Visa, Visa Electron, V PAY, както и авторските и всички други права върху изображения, наименования и съдържанието на предоставяните стоки и /или услуги, запазени от предоставящите ги търговци), принадлежат на "ВИП ОФЕРТА БГ" ООД.

17. Вие декларирате, че сте собственик, или че сте получили необходимото съгласие  на собственика, за всички и всякакви материали, които публикувате на сайта.

18. По силата на настоящите общи условия Вие ни предоставяте неизключително, безсрочно, неотменимо и безвъзмездно право за използване на всички материали, които публикувате на сайта в съответствие с тези условия.

V.Защита на личните данни и Декларация за поверителност

 
19.
"ВИП ОФЕРТА БГ" ООД   си запазва правото да събира, пренася и обработва информация, свързана с използването на сайта, а с приемането на настоящите условия и използването на сайта Вие се съгласявате със събирането, пренасянето и обработката на предоставяна от Вас информация, в съответствие с настоящите общи условия и действащото законодателство. Личните данни, събирани по време на регистрация от "ВИП ОФЕРТА БГ" ООД, са необходими за извършване на покупка от сайта. Тези данни няма да бъдат предоставяни на трети лица различни от доставчика на услугата/стоката с цел коректно и качестевно обслужване и се съхраняват, докато клиентът има активен профил в сайта. Клиентът има право да изтрие профила си по всяко време, с което съответно ще премахне всичките си лични данни от базата на"ВИП ОФЕРТА БГ" ООД  .

Докато клиентът въвежда детайлите на своята карта на платежната страница, по време на плащане или на автентикационната страница на банката-издател по време на процеса на проверка за автентичност и по време на плащане през системата на ePay.bg, екипът на сайта няма достъп до съдържанието на поверителни данни, обменящи се между картодържателя и банката или ePay.bg, независимо от факта, че сделката се осъществява в интернет страницата на сайта. За да бъдат предпазени от злоупотреба при плащане с Visa или MasterCard карта, на клиентите се прилагат най-добрите практики, препоръчани от международните картови организации:

  • Сигурността при въвеждане и пренос на картовите данни се осигурява чрез използване на SSL протокол за криптиране на връзката между нашия сървър и платежната страница на обслужващата ни банка
  • Автентичността на картата на клиента се проверява чрез въвеждането на код за сигурност (CVV2)

В допълнение, за идентифицирането на картодържателя, платежният сървър за електронна търговия на ОББ поддържа схемите за автентикация на международните картови организации - Veryfied by VISA и MasterCard SecureCode, в случай, че клиентът е регистриран да ги използва.

 VI. Приложимо право. Разрешаване на спорове

20. За всички неуредени в настоящите общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

21. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния по действащото българско законодателство съд в град Бургас.

22.Считано от 15.2.2016 Европейската комисия предоставя платформа за извънсъдебна медиация, целта на която е даде възможност на потребителите за извънсъдебно решаване на спорове относно поръчки, направени онлайн. Платформата за извънсъдебно решаване на спорове е достъпна на следния адрес: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ влиза в сила от 12.05.2017г.

23. Настоящите Общи условия са одобрени от Управителя на "ВИП ОФЕРТА БГ" ООД на 08.10.2014г. и влизат в сила от 08.10.2014 г.

{* *}